Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Ted Winkel treedt toe tot N.M.U.-bestuur

Ted Winkel treedt toe tot N.M.U.-bestuur

Op 28 maart jl. vond in Utrecht de algemene bestuursvergadering van de N.M.U. plaats, met maar liefst 17 agendapunten, waaronder de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Over deze belangrijke vergadering doet N.M.U.-secretaris Wim Bos kort verslag.

In maart heeft in Utrecht de algemene bestuursvergadering van de N.M.U plaatsgevonden. In het hierna volgende beknopte verslag staan de belangrijkste besluiten die daar zijn genomen.

In zijn openingswoord merkte voorzitter Tonny van Dommelen onder meer op telkenmale wat verbaasd te zijn dat, als hij aanwezig is bij een verenigingsactiviteit, hem vragen worden gesteld waarop de verenigingsafgevaardigde het antwoord ook had kunnen geven. Twee verzoeken formuleerde hij: het eerste was aan de afgevaardigden om het besprokene zo snel mogelijk door te geven aan de leden; het tweede aan de leden van de bij de N.M.U. aangesloten verenigingen: vraag na een Algemene Bestuursvergadering wat er werd besproken. Voor een goed onderling begrip zijn dit twee noodzakelijke dingen.

Het concept-verslag van de AB-vergadering van 9 november wordt na het aanbrengen van enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. Het jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Ten aanzien van het financiële jaarverslag merkt penningmeester Hans Suys op dat in 1991 zowel mee- als tegenvallers konden worden geboekt. De meevallers: een opbrengst via het congres in Veldhoven; hogere rente-opbrengsten; advertentie-opbrengsten Informagie. De tegenvallers: geringer aantal losse abonnementen op Informagie dan was ingeschat; porti-kosten; de drukkosten voor Informagie waren iets hoger dan begroot. De kascommissie zag in het financieel overzicht over 1991 geen aanleiding om aan het AB voor te stellen geen décharge te verlenen aan de penningmeester. Onder dankzegging volgde derhalve décharge voor het gevoerde beleid.

Bert Visscher (N.B.G.) gaf nadere informatie over de voortgang van de organisatie van het Nationaal Congres voor de Goochelkunst in Noordwijkerhout. Ter voorkoming van doublures wordt hiervoor verwezen naar de mededelingen van de congres-commissie elders in dit nummer van Informagie.

Zoals reeds vermeld in Informagie nummer 3 van 1992, zijn de concoursrichtlijnen op een aantal punten gewijzigd. De klassen micro- en carto-magie zijn samengevoegd tot een klasse close-up-magie. Toegevoegd is een klasse tafelgoochelen (table hoppen). Voorts bestaat nu de mogelijkheid dat buitenlanders in aanmerking komen voor alle uit te reiken prijzen en onderscheidingen. Hiervan uitgezonderd zijn het Henk Vermeyden-wisselschild en de Wenegini-prijs; deze twee kunnen uitsluitend worden uitgereikt aan een Nederlandse concoursdeelnemer. De aangepaste tekst van de richtlijnen wordt door het AB goedgekeurd.

De jury tijdens het concours in Noordwijkerhout zal bestaan uit: Flip Hallema, Dick Harris, Joost Steenbeek, Paul Morak en Valery Preston. Twee verheugende keuzes: ten eerste een vrouwelijk jury-lid uit goochelkringen, ten tweede ook een verjonging door de verkiezing van Joost Steenbeek.

Het Nationaal Congres voor de Goochelkunst 1993 zal worden gehouden in Zwolle; nadere gegevens zullen bekend worden tijdens het congres in Noordwijkerhout. Het geplande Jeugdgoochelfestival in Rotterdam zal dit jaar helaas niet doorgaan.

Na een discussie die zich heeft afgespeeld tijdens meerdere AB-vergaderingen, wordt besloten dat een N.M.U.-onderscheiding wordt ingevoerd. De richtlijnen/uitgangspunten met betrekking tot toekenning en uitreiking worden goedgekeurd. Over een eerste voordracht van kandidaten werd door het AB gestemd; het resultaat van deze stemming zal tijdens het komende nationaal congres openbaar worden gemaakt.

Naar aanleiding van het punt bestuurverkiezing ontstaat een discussie over de vraag hoe de statuten moeten, respectievelijk kunnen worden toegepast. Dit omdat Tonny van Dommelen statutair niet meer kan worden herkozen. Er is echter voor twee vacatures - ook Harry Thiery is aftredend, en niet herkiesbaar - door de verenigingen slechts één kandidaat gesteld. Desgevraagd heeft Tonny van Dommelen aangegeven zich beschikbaar te willen stellen voor nog een periode als lid van het Dagelijks Bestuur. Een overgrote meerderheid van de uit te brengen stemmen blijkt van mening dat het in het belang van de N.M.U. is om in dit uitzonderlijk geval af te wijken van art. 5.4 van de statuten. Gevolg hiervan is dat na een daarop volgende stemming het Dagelijks Bestuur het komend jaar zal bestaan uit: Tonny van Dommelen voorzitter; Ted Winkel vicevoorzitter, Hans Suys penningmeester, Martin Tonelly bestuurslid, Wim Bos secretaris.

In 1985 is het zogenaamde bewaarboek uitgebracht waarin ondermeer opgenomen: de statuten van de N.M.U.; richtlijnen ten aanzien van de organisatie van het Nationaal Congres; de concoursrichtlijnen. Vanuit de vergadering komt de suggestie de inmiddels doorgevoerde wijzigingen op dezelfde wijze te verspreiden als wijzigingen van de ledenlijst, te weten een exemplaar aan de verenigingssecretaris, die vervolgens zorgt voor verspreiding onder de leden van zijn/haar vereniging.

Na het vaststellen van de datum voor de volgende AB-vergadering - 7 november 1992 - sluit Tonny van Dommelen deze vergadering met een woord van welkom aan Ted Winkel, een woord van dank voor aller inbreng en voor het in hem gestelde vertrouwen.

Wim Bos, secretaris N.M.U.

N.B. Voor belangstellenden is het complete verslag ter inzage bij de afgevaardigde van hun vereniging.


Dit artikel is gepubliceerd op vrijdag 24 juni 2016 om 08.21 uur en komt uit de Informagie (jaargang 3, nummer 5, mei/juni 1992), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand maart.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder